Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Darmowa weryfikacja poprawności naliczenia renty planistycznej

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, zaś właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość wójt/burmistrz/prezydent miasta zobligowany jest do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia tego planu. Jak wynika z powyższego pobranie tej opłaty jest obowiązkiem organu, a nie uprawnieniem. 

Stawka opłaty planistycznej

Stawka opłaty planistycznej jest obligatoryjnym elementem zapisów planu miejscowego. Jej wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

Warto zapamiętać ponadto, że gmina może wydać decyzję o naliczeniu opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie do 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące. Ponadto, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od wójta / burmistrza / prezydenta miasta ustalenia w drodze decyzji wysokości opłaty planistycznej jeszcze przed jej zbyciem.

 

Dowody w postępowaniu w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN

"Dowody w postępowaniu w sprawie naliczenia opłaty planistycznej"

Przedawnienie opłaty planistycznej

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN

"Nie tak szybko przedawnienie opłaty planistycznej"

Masz tylko 14 dni na odwołanie od decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Nie w każdym postępowaniu administracyjnym odwołanie od decyzji wymaga szczególnego uzasadnienia. Jednak odwołanie od decyzji naliczającej wysokość renty planistycznej takiego uzasadnienia z reguły wymaga. Wysokość opłaty planistycznej jest determinowana różnicą pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego a wartością po jego uchwaleniu. Wartość nieruchomości określa się zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatem, podstawą określenia tych wartości jest wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Błędne określenie wartości może mieć kluczowe znaczenie na wysokość ustalonej opłaty planistycznej. Często zdarza się, że wyceny posiadają istotne błędy, które mają znaczenie dla określenia wartości. Z reguły błędy te działają na niekorzyść właściciela - osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty planistycznej. Zatem, żeby skutecznie podważyć ustalenia decyzji należy dokonać sprawdzenia sposobu wyceny nieruchomości. Podstawy skutecznego zaskarżenia decyzji najczęściej można znaleźć w operacie szacunkowym. 

Jak możemy pomóc

Podejmujemy się zadań w zakresie:

1. Porad w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 

2. Weryfikacji (za darmo) decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej (renty planistycznej).

3. Weryfikacji operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty planistycznej. 

4. Przyjmowania roli pełnomocnika w postępowaniach dotyczących naliczenia opłaty planistycznej.

5. Sporządzania środków zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych w przedmiocie opłaty planistycznej (również ostatecznych). 

Żeby rozpocząć współpracę wypełnij poniższy formularz

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.