Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów o najwyższych wartościach dla rolnictwa powoduje konieczność ponoszenia należności z tytułu takiego wyłączenia oraz opłat rocznych (przez okres 10 lat). Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych za grunty, których dotyczy obowiązek wnoszenia należności i opłat uznaje się grunty klas I, II i III oraz, w przypadku użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, również grunty klasy IV, V i VI. 

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia należności i opłat rocznych

W przypadku, kiedy wyłączane z produkcji rolnej grunty przeznacza się na cele budownictwa mieszkaniowego nie występuje obowiązek ponoszenia opłat i należności. Zwolnieniu jednak podlega ograniczona powierzchnia gruntu, i tak:

  • dla budynku jednorodzinnego - powierzchnia zwolniona z należności i opłat to 0,05ha;
  • w przypadku budynku wielorodzinnego - powierzchnię zwolnioną stanowi iloczyn 0,02ha i ilości lokali mieszkalnych w budynku.  

Najczęstsze błędy organów wydających decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Bardzo często decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej obarczone są istotnymi błędami, których skutki negatywnie wpływają na prawa i interesy osób ubiegających się o wydanie takiej decyzji. Do najczęściej spotykanych błędów negatywnie wpływających na interesy wnioskodawców w aspekcie finansowym należy zaliczyć:

  1. Wydanie decyzji wskazującej termin uiszczenia należności determinowany terminem wydania decyzji - zgodnie z wyżej wskazaną ustawą obowiązek uiszczenia opłaty powstaje dopiero po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.  Zatem działanie organu polegające na wskazaniu konkretnego terminu uiszczenia należności, niezależnie od momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, należy uznać za nieuprawnione. 
  2. Błędne określenie wartości gruntu wyłączanego z produkcji rolnej - należność z tytułu wyłączenia pomniejsza się o wartość gruntu podlegającego wyłączeniu. Bardzo często jednak mamy do czynienia z sytuacjami, w których organ nie pomniejsza należności lub robi to nieprawidłowo. Zdarza się, że wartość gruntu jest ustalana w sposób niekorzystny dla wnioskodawcy. Najczęstszym przypadkiem jest arbitralne przyjęcie zaniżonej wartości nieruchomości.
  3. Nie uwzględnienie wyłączeń stosowania przepisów ustawy względm gruntów, których wyłączenie następuje na cele budownictwa mieszkaniowego.  Naruszenie to może polegać również na tym, że organ niewłaściwe stosuje te przepisy ograniczając ich stosowanie wyłącznie do części zajętej pod budynek. 

obrazek do artykułu dotyczącego należności za wyłączenie ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN
"Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – bardzo często zawyżone"

 

Powyżej wskazano jedynie te przypadki, które dotyczą najbardziej odczuwalnych skutków w wymiarze finansowym. Oprócz tego spotykamy się bardzo często z innymi wadami postępowania, które negatywnie wpływają na interesy osób wyłączających grunty z produkcji rolnej. 

Jak możemy pomóc

W ramach naszych usług podejmujemy się zadań w zakresie:

1) weryfikacji wydanych decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - bezpłatnie;

2) prowadzimy postępowania w imieniu osób zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej;

3) udzielamy porad w zakresie prowadzonych lub planowanych postępowań;

4) przygotowujemy środki zaskarżenia (odwołania lub skargi) do właściwych organów;

5) prowadzimy sprawy w zakresie postępowań zakończonych prawomocną decyzją - wznowienie postępowania lub stierdzenie nieważności decyzji. 

Zacznij działać, na początek wypełnij formularz

Żeby zacząć działać wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Na podstawie wypełnionego formularza skonsultujemy Twoją sprawę, następnie przedstawimy Ci propozycję współpracy

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.

→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.

→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.