Kiedy unikniemy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału

Jak wiadomo – wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje prawo naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. Oczywiście, aby do ustalenia takiej opłaty mogło dojść – musi zostać spełnionych kilka przesłanek, w tym m.in. istnienie uchwały rady gminy ustalającej wysokość stawki opłaty adiacenckiej oraz wykazanie, iż do wzrostu wartości rzeczywiście doszło.

Istnieje jednak katalog podziałów nieruchomości, od których – w myśl art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – nie można ustalić opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. Jak bowiem stanowi w/w artykuł – przepisów w zakresie ustalania opłaty adiacenckiej „(..) nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego”.

Katalog takich podziałów określony został art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowi on, że podział dokonywany niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, może nastąpić jedynie w celu:

 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków; 
 • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze; 
 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa; 
 • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw; 
 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych; 
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej; 
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; 
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 
 • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego; 
 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Wszystkie podziały dokonywane w celach wykazanych powyżej – nie dają możliwości ustalenia przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału.

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: