Oczekiwanie na zwrot akt to bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

Często można spotkać się z sytuacją, że organ administracji biernie oczekuje na zwrot akt sprawy po wydaniu rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji lub sąd administracyjny, w wyniku którego sprawa wraca do organu administracji. Taka praktyka wypełnia przesłanki zarówno dla stwierdzenia bezczynności organu jak i przewlekłości postępowania.

Podobnie, kiedy organ administracji wstrzymuje własne czynności np. z uwagi na konieczność przesłania akt sprawy na skutek postępowania wpadkowego. Przykładem postępowania wpadkowego może być np. złożenie skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość postępowania. 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, iż zwłoka organu z załatwieniem sprawy, związana z brakiem dostępu do akt nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej bezczynność. Organ bowiem powinien tak prowadzić postępowanie aby zapewnić sobie dostęp do właściwych akt sprawy, choćby np. poprzez wykonanie ich kopii przed przekazaniem akt w razie takiej konieczności. W przypadku uznania przez organ administracji, że akta sprawy znajdujące się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym są mu rzeczywiście niezbędne do merytorycznego zakończenia postępowania organ ten powinien wyczerpać wszelkie możliwe środki do uzyskania wyglądu w te akta, w tym np. poprzez zapoznanie się z nimi w siedzibie Sądu lub zrobienia kserokopii niezbędnych dokumentów. Bierne oczekiwanie na zwrot akt administracyjnych nie może usprawiedliwiać zarzut bezczynności organu (wyrok WSA w Krakowie z dnia 14.3.2016 r., sygn. II SAB/Kr 221/15; cała treść wyroku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/706AC6C130). 

Wypada dodać i podkreślić, że złożenie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 61 § 1 Ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jedyną sytuacją, która determinuje wstrzymanie wykonania decyzji, to postanowienie organu II instancji lub sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji. Żeby jednak mogło to wystąpić muszą zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki.

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: