Opłata (renta) planistyczna a opłata adiacencka

Wiele osób zadaje sobie pytanie jaka jest różnica pomiędzy opłatą (rentą) planistyczną a opłatą adiacencką. Czytaj dalej aby poznać różnice.

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka jest opłatą naliczaną w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału, scalenia i podziału lub uzbrojenia nieruchomości za środki pochodzące z budżetu gminy, Skarbu Państwa, czy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej jest determinowane faktem dokonania podziału, dokonania scalenia i podziału albo budowy infrastruktury technicznej. W każdym przypadku opłata jest naliczana w formie decyzji ustalającej wysokość tej opłaty. Wysokość opłaty jest określana w postaci stawki procentowej od wzrostu wartości i nie może być wyższa niż 30% (w przypadku podziału) lub 50% w pozostałych przypadkach.   

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna – inaczej zwana rentą planistyczną – jest naliczana w wyniku wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek uchwalenia lub zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – inaczej mówiąc w wyniku zmiany przeznaczenia działki. Podobnie jak w przypadku opłaty adiacenckiej jest naliczana w formie decyzji właściwego organu, tj. Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Maksymalna wysokość renty planistycznej wynosi 30% od wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalana w treści Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zasadniczą kwestią odróżniającą opłatę planistyczną od opłaty adiacenckiej jest fakt, iż naliczenie opłaty planistycznej może nastąpić wyłącznie w sytuacji kiedy nastąpiło zbycie nieruchomości przez osobę, która była właścicielem nieruchomości w momencie kiedy MPZP wszedł w życie. Zatem, żeby naliczyć opłatę planistyczną muszą nastąpić dwa zdarzenia: 1) musi zostać uchwalony MPZP, w wyniku którego wzrosła wartość nieruchomości, 2) musi nastąpić zbycie nieruchomości. W przypadku opłaty adiacenckiej wystarczy samo wystąpienie wzrostu wartości nieruchomości wynikające z opisanych wyżej działalności organu (podział, scalenie i podział lub uzbrojenie).

więcej nt. opłaty adiacenckiej: https://www.kpain.pl/oplata-adiacencka

więcej nt. opłaty planistycznej: https://www.kpain.pl/oplata-planistyczna


Autor artykułu jest członkiem zarządu i specjalistą do spraw prawa administracyjnego w kancelarii KPAiN sp. z o.o. (www.kpain.pl) zajmującej się sprawami administracyjnymi w obszarze nieruchomości.

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: