Pozwolenie na budowę a decyzja o warunkach zabudowy

Wiele osób zadaje sobie pytanie czym się różni decyzja pozwolenie na budowę od decyzji o warunkach zabudowy. Poznaj różnicę.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna wydawana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Co do zasady, decyzję pozwolenie na budowę wydaje Starosta. Wyjątkowo – dla niektórych rodzajów inwestycji – wydanie decyzji leży w gestii Wojewody. Jak sama nazwa wskazuje pozwolenie na budowę jest aktem, na podstawie którego zainteresowany wnioskodawca uzyskuje prawo faktycznej realizacji zamierzenia budowlanego objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę obejmuje konkretną inwestycję budowlaną.   

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (warunki zabudowy) wydaje właściwy miejscowo wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Warunki zabudowy ustala się w sytuacji kiedy teren (nieruchomość), dla którego mają zostać ustalone warunki zabudowy nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Można zatem powiedzieć, że warunki zabudowy stanowią substytut planu miejscowego. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym ustala się między innymi przeznaczenie terenu, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla nieruchomości. Zatem mpzp (względnie decyzja o warunkach zabudowy) jest to akt, który stanowi o tym jaki rodzaj inwestycji może być zrealizowany na nieruchomości objętej ustaleniami danego planu miejscowego (decyzji o warunkach zabudowy). Nie stanowi zaś samodzielnie podstawy do realizacji jakiejkolwiek inwestycji, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę.   

Związek decyzji o warunkach zabudowy z decyzją pozwolenia na budowę

Żeby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę projekt budowlany, który stanowi część wniosku o pozwolenie na budowę, musi być zgodny z mpzp lub decyzją o warunkach zabudowy. Oznacza to, że dla terenu, dla którego brak jest planu miejscowego, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy jest podstawowym zadaniem organu administracji budowlanej (Starosty) w zakresie procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę. 

Reasumując, decyzja o warunkach zabudowy jest aktem administracyjnym, wydawanym w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi o przeznaczeniu terenu, dla którego została wydana. Natomiast decyzja pozwolenie na budowę jest aktem, na podstawie którego zainteresowany podmiot uzyskuje prawo do wybudowania obiektu budowlanego, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W sytuacji braku mpzp, dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: