Terminy odwołania od decyzji administracyjnej

Jedną z głównych zasad, wyrażoną w art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej KPA) jest dwuinstancyjność postępowania administracyjnego. Oznacza to, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie postępowania służy odwołanie do drugiej instancji (art. 127 § 1 KPA).

Należy przy tym pamiętać, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W myśl art. 129 § 1 i 2 KPA – odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.  Przepisy  szczególne mogą przewidywać inny termin do wniesienia odwołania.

Istotne znaczenie ma tu znajomość ogólnych przepisów dotyczących terminów, które uregulowane zostały w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA). Zgodnie z art. 57 § 1 KPA„jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu”

Powyższą zasadę potwierdza Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2013 r.  „Odwołanie jest dopuszczalne od dnia otrzymania decyzji przez stronę (bo decyzja weszła do obrotu), a termin do jego wniesienia zaczyna biec od dnia następnego po otrzymaniu decyzji” (sygn. akt. II GSK 161/2012 [LexPolonica nr 7299627 http://orzeczenia.nsa.gov.pl].

Jeżeli koniec terminu na wniesienie odwołania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – za ostatni dzień terminu do złożenia odwołania uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Zgodnie z przepisami określonymi w KPA – termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, nadane w polskiej placówce pocztowej, złożone w polskim urzędzie konsularnym, bądź przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, a także przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku lub złożone przez osobę pozbawioną wolności  w administracji zakładu karnego (art. 57 § 5 KPA).

Co jeśli strona nie złożyła odwołania w terminie

W sytuacji uchybienia terminu do wniesienia odwołania istnieje możliwość złożenia wniosku o jego przywrócenie. Jednak na stronie postepowania ciąży w takiej sytuacji obowiązek uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Postanowienie w tej sprawie wydaje organ właściwy do rozpatrzenia odwołania.

Organ, który wydał decyzję, musi powiadomić wszystkie strony postępowania o wniesieniu odwołania oraz przesłać wniesione odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.

Termin 7 dni na przeslanie dokumentów nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy odwołanie od decyzji wniosą wszystkie strony postepowania, a organ który decyzję wydał zgodzi się z argumentacją w nim zawartą i uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Organowi przysługuje wówczas prawo uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji. Prawo takie przysługuje również w sytuacji, gdy odwołanie wniesie tylko jedna strona – zaś pozostałe wyrażą zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

potrzebujesz pomocy w skutecznym odwołaniu się od decyzji – zobacz: Odwołanie od decyzji administracyjnej

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: