Uchwała NSA (7) w sprawie podpisywania pism wnoszonych przez ePuap

W grudniu 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wreszcie (miejmy nadzieję definitywnie) wątpliwości w zakresie obowiązku podpisywania pism wnoszonych do organu lub sądu w formie załącznika do wiadomości wysłanej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).

Podpisujemy również załączniki

W tym zakresie NSA podjął Uchwałę w składzie 7 sędziów, w której rozstrzygnięto, że pismo wnoszone w formie załącznika do wiadomości wysłanej za pośrednictwem ePuap musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Nie wystarczy zatem, że w taki sposób podpisana zostanie jedynie wiadomość, do której takie pismo zostało dołączone. Uchwała została podjęta przy dwóch zdaniach odrębnych.

Uchwała została podjęta w trybie art. 187 par. 1 ppsa na skutek pojawienia się zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości przy rozpoznawaniu przez NSA konkretnej sprawy. Jest to dobra wiadomość, pomimo, że uchwały podjęte w tym trybie mają jedynie charakter interpretacyjny i nie stanowią źródeł prawa ani nie zmieniają obowiązującego stanu prawnego (por. wyr. WSA we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2008 r., sygn. I SA/Wr 208/08). Do tej pory w doktrynie panował spór i często można było spotkać sprzeczne stanowiska w tym zakresie. Również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozstrzygnięcie wydaje się logiczne i spójne. Pomimo, że przyjmuje wyższe wymagania od stron postępowania nie zagraża ono ich interesom. W przypadku bowiem braku podpisu zarówno sąd jak i organ administracji zobowiązane są do wezwania wnoszącego pismo do uzupełnienia braków formalnych.

Przyjęcie przeciwnego poglądu mogłoby prowadzić do wniosków, że również pisma wnoszone w formie tradycyjnej nie wymagałyby podpisu, np. w przypadku, kiedy byłyby wysyłane wraz z podpisanym pismem przewodnim. Należy przypomnieć wskazówkę wyrażoną przez NSA w przedmiotowej uchwale, że do podpisywania dokumentów elektronicznych dedykowane są różne narzędzia (tym darmowe – dop. autor): do podpisywania podpisem zaufanym służy tzw. Podpisywarka, zamieszczona na platformie gov.pl, do podpisu kwalifikowanego służą narzędzia komercyjne, natomiast do podpisu osobistego przeznaczona jest aplikacja „e-dowód”.

(Artykuł dotyczy Uchwały NSA z dnia 6 września 2021 r., sygn. akt. I FPS 2/21)

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: