Podział nieruchomości na podstawie warunków zabudowy

W doktrynie prawa administracyjnego spotykany jest pogląd, że w aktualnym stanie prawnym przy braku planu miejscowego podział gruntów rolnych (w tym gruntów dla których ustalono warunki zabudowy) na działki poniżej 0,3000 ha jest możliwy wyjątkowo przy spełnieniu jego przesłanek w nim przedstawionych (powierzchnie sąsiedniej nieruchomości i regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami). Przyjmuje się, że przepis art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn), który zawiera ochronę nieruchomości rolnych przed ich podziałami rozdrabniającymi grunty rolne, ma zastosowanie również do nieruchomości objętych warunkami zabudowy. 
Z poglądem tym nie można się zgodzić z następujących przyczyn.

Błędy w operatach szacunkowych i ich wpływ na ustalenie opłaty adiacenckiej

Operaty szacunkowe pełnią kluczową rolę w procesie ustalania wartości nieruchomości, mając bezpośredni wpływ na sprawiedliwość i przejrzystość wielu postępowań administracyjnych – od tych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, poprzez ustalenie opłaty planistycznej po ustalanie opłaty adiacenckiej właśnie. Błędy w tych opracowaniach mogą prowadzić do znaczących niesprawiedliwości w zakresie wysokości ustalanych opłat adiacenckich. Taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na zaufanie do organów administracji oraz całego systemu prawnego.

Ustalenie przebiegu granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron w procedurze rozgraniczenia

Praktyka wykonywania prac geodezyjnych pokazuje, że instytucja przyjęcia granic nieruchomości w procedurze rozgraniczenia na podstawie zgodnego oświadczenia stron jest często stosowana niewłaściwie. Prawdopodobnie przyczyną jest błędna wykładnia przepisów, które kwestię tę regulują.

Opłata planistyczna: wszczęcie postępowania vs. zgłoszenie roszczenia

Na gruncie sprawy, która dotyczyła Klienta kancelarii, niezbędne okazało się ustalenie, czy nie nastąpiło przedawnienie ustalenia opłaty planistycznej. 

Przedmiotowa opłata planistyczna została naliczona w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp). Uchwała w tym przedmiocie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 15 lipca 2016 r. Zatem, na mocy art. 29 upzp mpzp wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, tj. w dniu 30 lipca 2016 r.

Powyższe prowadzi do wniosku, że termin na zgłoszenie roszczenia w przedmiocie opłaty planistycznej upłynął w dniu 30 lipca 2021 r.

Scalenie i podział nieruchomości – 8 przepisów, które mogło zmienić wszystko

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 8 artykułach (art. 101 do art. 108) reguluje instytucję scalenia i podziału nieruchomości, której – z niezrozumiałych przyczyn – gminy unikają jak ognia. Scalenie i podział nieruchomości stanowi chyba jedyne rozwiązanie, które w jednym postępowaniu prowadzi do tak ogromnych korzyści.