Ustalenie przebiegu granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron w procedurze rozgraniczenia

Praktyka wykonywania prac geodezyjnych pokazuje, że instytucja przyjęcia granic nieruchomości w procedurze rozgraniczenia na podstawie zgodnego oświadczenia stron jest często stosowana niewłaściwie. Prawdopodobnie przyczyną jest błędna wykładnia przepisów, które kwestię tę regulują.

Odszkodowanie za cały budynek. Nawet wówczas, kiedy tylko w części leży na wywłaszczonej działce.

W przypadku kiedy tylko część budynku leży na działce wydzielonej pod drogę, ustalone przez organ odszkodowanie, powinno uwzględniać wartość całego budynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Dlaczego gminy unikają wypłaty odszkodowania za działki pod drogi

Bardzo często słychać głosy włodarzy gmin, skarżących się na niedobre prawo, które każe im płacić odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne. Jeszcze częściej można spotkać praktyki, które polegają na unikaniu wypłaty słusznego odszkodowania. Czy jest sposób żeby było normalnie.

Kiedy unikniemy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału

Jak wiadomo – wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje prawo naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. Oczywiście, aby do ustalenia takiej opłaty mogło dojść – musi zostać spełnionych kilka przesłanek, w tym m.in. istnienie uchwały rady gminy ustalającej wysokość stawki opłaty adiacenckiej oraz wykazanie, iż do wzrostu wartości rzeczywiście doszło.