Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Wydzieliłeś działkę przeznaczoną pod drogę publiczną lub w inny sposób wywłaszczono Twoją Nieruchomość? Należy Ci się odszkodowanie. Słuszne odszkodowanie.

Odszkodowanie za działki pod drogi publiczne

Najczęściej spotykanym sposobem wywłaszczenia nieruchomości jest wydzielenie działki pod drogę publiczną. Mało kto zdaje sobie sprawę, że już samo dokonanie podziału geodezyjnego, w wyniku którego wydzielona została działka pod drogę publiczną, powoduje, że działka przechodzi na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiatu).

To już w tym momencie powstaje skutek zwany wywłaszczeniem. W tej samej chwili po stronie odpowiedniej jednostki powstaje obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela wywłaszczonej nieruchomości.

Wywłaszczenie działki na skutek wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – tzw. decyzja ZRID

Podobnie jak w przypadku wydzielenia działki pod drogę publiczną, podobnie wydanie decyzji ZRID powoduje, że działka (lub jej część) przechodzi na własność gminy, powiatu lub Skarbu Państwa.

Jeżeli więc jesteś stroną postępowania w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej musisz wiedzieć, że już samo wydanie decyzji powoduje skutek wywłaszczenia nieruchomości.

Wywłaszczenie z mocy prawa

Działka wydzielona pod drogę publiczną z mocy prawa staje się własnością gminy/powiatu/województwa lub Skarby Państwa w dniu, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. Dzieje się tak niezależnie od jakiejkolwiek czynności byłego właściciela. Tak samo w przypadku decyzji ZRID. W momencie uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności właściciel działki traci prawo własności działki przeznaczonej pod drogę.

Nie ma przy tym znaczenia, że w księgach wieczystych, albo w innych rejestrach (np. w ewidencji gruntów), dane nie zostały zaktualizowane. Bardzo często jest tak, że przez wiele lat w księdze wieczystej nie została ujawniona własność po stronie odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Bywa, że osoby wywłaszczone, bazując na informacjach w księgach wieczystych, pozostają w błędnym przekonaniu, że to im przysługuje prawo własności.

Prawo do odszkodowania

W momencie, w którym decyzja o podziale lub decyzja ZRID stały się ostateczne osoba pozbawiona własności nabywa prawo do odszkodowania za utraconą własność. Działania w tej kwestii powinien podjąć organ reprezentujący podmiot na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie.

Prawo do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jest jednym z podstawowych praw uregulowanych w samej Konstytucji RP. 

Prawo do słusznego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wynika również z innych aktów prawnych. Przede wszystkim należy wskazać tutaj na Europejską Konwencję Praw Człowieka czy też Kartę Praw Podstawowych UE. Wypłata odszkodowania to obowiązek władz publicznych, a nie wyłącznie uprawnienie podmiotu, który utracił własność. Podjęcie działań po stronie odpowiedniego organu powinno nastąpić niezwłocznie po wywłaszczeniu.

Tyle w teorii. W rzeczywistości osoba, której nieruchomość została wywłaszczona musi sama podejmować działania zmierzające do uzyskania odszkodowania. Często jest to bardzo trudna droga. 

Z obserwacji naszych prawników wynika, że w znakomitej większości przypadków byli właściciele nieruchomości wywłaszczonych pod drogi muszą samodzielnie podejmować starania zmierzające do uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie ich nieruchomości.

Niektórzy klienci trafiają do nas po latach walki o odszkodowanie. Jeszcze innym proponuje się odszkodowanie w wysokości wielokrotnie niższej niż faktyczna wartość działki wydzielonej pod drogę.

Kompleksowe działania

Po nawiązaniu współpracy z nami klienci otrzymują pełną obsługę w zakresie powierzonej sprawy. Nasze działania skupiają się nie tylko na prowadzeniu sprawy dotyczącej samego odszkodowania. W prawie każdej ze spraw prowadzimy kilka, a nawet kilkanaście różnych postępowań. Dopiero suma tych postępowań składa się na końcowy efekt. Do postępowań tych należy zaliczyć między innymi:

  • prowadzenie postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowania;
  • postępowania odwoławcze (często więcej niż jeden raz);
  • postępowanie sądowoadministracyjne (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym);
  • postępowanie sądowoadministracyjne na skutek skargi kasacyjnej do NSA;
  • postępowania wpadkowe – np. na skutek ponagleń lub skarg na bezczynność organów administracji – są to bardzo często spotykane postępowania.

Wszystkie działania są prowadzone w ramach jednego, z góry umówionego wynagrodzenia.

Jest sukces – jest wynagrodzenie

Zasadą naszej kancelarii w tego typu sprawach jest to, że nasze wynagrodzenie uzależnione jest w głównej mierze od faktycznego sukcesu naszego klienta. Główna część wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości faktycznie uzyskanego i wypłaconego odszkodowania. Stanowi niewielką część odszkodowania, która uzależniona jest od poziomu skomplikowania sprawy oraz wielkości kwoty odszkodowania.

Takie rozwiązanie nas motywuje najlepiej. Klientom daje pewność najlepszych efektów

Dzięki wynagrodzeniu powiązanemu z sukcesem (wysokością odszkodowania) nasi klienci mają pewność, że w interesie naszej kancelarii jest uzyskanie najwyższego odszkodowania. Podobnie w przypadku czasu trwania postępowania – skoro nasze wynagrodzenie jest uzależnione od faktycznych efektów staramy się, żeby postępowania trwały możliwie najszybciej i skutecznie.

Zasady współpracy zapewniają maksymalne wysokości odszkodowania. Korzyści ze współpracy z znacznie znacznie przewyższają wypracowane wynagrodzenie. Ponadto skuteczność działania istotnie wpływa na szybkość wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Najważniejsza jest wysokość odszkodowania

Odszkodowanie powinno odpowiadać wartość wywłaszczonej nieruchomości. Dlatego bardzo ważna jest merytoryczna wiedza na temat zasad sporządzania opinii w przedmiocie ustalenia wartości nieruchomości. To od tej opinii zależy, jakie ostatecznie odszkodowanie zostanie ustalone.

Niestety bardzo często spotykamy się z zaniżonym odszkodowaniem z powodu błędnie sporządzonej opinii (operatu szacunkowego). W takich sytuacjach chronimy interesów osób wywłaszczonych poprzez podejmowanie czynności zmierzających do unicestwienia wadliwego operatu. W zależności od sytuacji jest to na etapie postępowania administracyjnego albo w formie zaskarżenia decyzji organu.

Nie ma znaczenia kiedy działka pod drogę została wydzielona ani też, czy jest jeszcze Twoją własnością

Zobowiązania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, co do zasady, nie ulegają przedawnieniu. Nie ma więc znaczenia kiedy wydzieliłeś działkę – mogło to być nawet 15 lat temu.

Ponadto nie ma też znaczenia czy działka, która została przez Ciebie wydzielona pod drogę publiczną jest jeszcze Twoją własnością. Może być tak, że jej własność została przeniesiona na inny podmiot lub nawet została nieodpłatnie przekazana gminie. Mimo to odszkodowanie się należy, a uprawnioną do jego otrzymania jest ta osoba, która była właścicielem nieruchomości w momencie jej podziału (wywłaszczenia). 

Wypełnij formularz i sprawdź za darmo czy należy Ci się odszkodowanie

Wypełnienie formularza jest darmowe, a korzyści mogą być spore. Roszczenia z tytułu odszkodowań za działki wydzielone pod drogi, co do zasady, nie przedawniają się.  Dlatego nieważne, kiedy została wydzielona Twoja działka.

Opisz swoją sprawę, dołącz dokumenty i dowiedz się czy należy Ci się odszkodowanie.


Ddodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

Nasze ostatnie artykuły w tematyce "odszkodowania za działki wywłaszczone pod drogi"