Odwołanie od decyzji administracyjnej

Niemal od każdej decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do organu wyższego stopnia. Wynika to z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce. Organem pierwszej instancji jest organ, który jako pierwszy rozpatruje naszą sprawę administracyjną. Zasada dwuinstancyjności polega na tym, że każdy ma prawo, aby jego sprawa została dwukrotnie rozpoznana przez dwa niezależne organy administracji.

Specjalizujemy się w prawie administracyjnym w obszarze nieruchomości

Dlatego najskuteczniej prowadzimy postępowania odwoławcze od decyzji dotyczących:

 • udzielenia lub odmowy udzielenia pozwolenia na budowę
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 • opłat adiacenckich
 • opłat planistycznych
 • podziałów nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • inne (w obszarze nieruchomości)

Kiedy nie jesteś zadowolona/y z wydanej decyzji administracyjnej

Kiedy decyzja nie spełnia Twoich oczekiwań lub narusza Twój interes, zawsze masz prawo się od niej odwołać. Co do zasady odwołanie od decyzji nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że strona wyrazi swoje niezadowolenie. Jednak z doświadczenia wiemy, że uzasadnienie odwołania może istotnie wpłynąć na jego skuteczność i dalsze losy postępowania. 

Pamiętaj: na odwołanie od decyzji masz 14 dni

Nie licząc pewnych wyjątków na odwołanie od decyzji wydanej przez organ I instancji strona ma 14 dni (od decyzji organu II instancji przysługuje skarga do sądu administracyjnego). Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) terminy liczy się od dnia następującego po dniu,
w którym doręczono pismo (w tym przypadku decyzję). W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencję uważa się za doręczoną wraz
z upływem 14 dni od daty pierwszego jej awizowania. Podsumowując, okres 14 dni na odwołanie od decyzji liczy się od momentu jej odebrania lub od momentu, w którym upłynie 14 dni od daty pierwszego awizowania przesyłki z decyzją. W wyjątkowych przypadkach (dobrze uzasadnionych) można wnosić o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. 

Odwołanie od decyzji krok po kroku:

 1. Badamy decyzję, od której ma być złożone odwołanie i zbieramy informacje nt. poprzedzającego wydanie decyzji postepowania;
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów informujemy klienta o szansach powodzenia skutecznego odwołania;
 3. Klient podejmuje decyzję o współpracy;
 4. Przygotowujemy odwołanie od decyzji i przekazujemy je klientowi do wysłania; lub, jeżeli sobie tego zażyczysz, sami składamy odwołanie od decyzji. Poza kosztem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie ma to wpływu na wysokość wynagrodzenia.
 5. Reprezentujemy Ciebie przed organem drugiej instancji.

Ile to kosztuje 

Całkowite wynagrodzenie za zbadanie standardowej sprawy i sporządzenie odwołania jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy oraz poziomu trudności sprawy. 

​W przypadku, kiedy udzielasz nam pełnomocnictwa należy doliczyć koszt opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zacznij od wypełnienia formularza, dołącz decyzję administracyjną i za poznaj zdanie ekspertów

Wypełnij formularz i za darmo dowiedz się, jakie masz szanse na skuteczne odwołanie.


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Nasze ostatnie artykuły w tematyce "odwołanie od decyzji"