Ostateczność decyzji administracyjnej a przedawnienie terminu do naliczenia opłaty adiacenckiej

3 letni termin do naliczenia opłaty adiacenckiej uważa się za dochowany kiedy decyzja została wydana i doręczona oraz uzyskała przymiot ostateczności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn) wójt / burmistrz / prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła wskutek jej podziału. 

Oczywiście – może tego dokonać po spełnieniu kilku przesłanek, m.in. obowiązywania w dniu uzyskania klauzuli ostateczności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości lub uzyskania prawomocności orzeczenia o podziale, uchwały rady gminy ustalającej wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, a także wykazaniu, iż do wzrostu wartości istotnie doszło (pozyskanie dowodu w prowadzonym postępowaniu w postaci operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego).

Bardzo ważną przesłanką, warunkującą możliwość naliczenia opłaty adiacenckiej jest termin, w którym do naliczenia takiej opłaty może dojść. Jak stanowi powyżej wskazany przepis – może to nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale prawomocne.

Przedawnienie roszczeń organu w zakresie opłaty adiacenckiej?

Od wielu lat w orzecznictwie trwała dyskusja, czy termin 3 lat, o którym mowa w art. 98 a ust. 1 ugn oznacza samo wydanie decyzji przez organ administracji, czy w terminie tym decyzja musi zyskać przymiot ostateczności.

Orzecznictwo rozwiało wątpliwości, co do momentu, za który uznaje się skuteczne naliczenie opłaty przez organ I instancji (wójta / burmistrza / prezydenta miasta) – decyzja musi uzyskać w terminie 3 lat przymiot ostatecznej. A zatem – by decyzja stała się ostateczna – musi zostać wydana, doręczona oraz musi upłynąć 14-dniowy termin wniesienia od niej odwołania, a żadna ze stron odwołania nie wniosła

Inaczej przedstawia się sprawa decyzji kończącej postępowanie, która wydana zostaje przez organ II instancji. Dzieje się tak w sytuacji wniesienia przez stronę odwołania od decyzji organu I instancji.

Stanowisko w tej sprawie podjął Skład Siedmiu Sędziów NSA uchwałą z dnia 25 listopada 2013 roku I OPS 6/2013 – „O zachowaniu trzyletniego terminu dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.), w przypadku zakończenia postępowania decyzją organu odwoławczego, decyduje data wydania decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy, a nie data doręczenia tej decyzji stronie” [źródło: LexPolonica nr 8071907 http://orzeczenia.nsa.gov.pl ONSAiWSA 2014/2 poz. 18, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014/1 str. 134].

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: