Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej jest możliwe po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. W odniesieniu do gruntów rolnych decyzję taką wydaje właściwy miejscowo Starosta. W odniesieniu do gruntów leśnych decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wyjątkiem są grunty należące do obszarów parków narodowych – tam decyzję wydaje dyrektor parku.

Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wyłączenie jest postępowaniem wszczynanym na wniosek zainteresowanej strony.

Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

Wyłączenie z produkcji rolnej (rolniczej) gruntów o najwyższych wartościach dla rolnictwa lub z produkcji leśnej powoduje konieczność poniesienia należności z tytułu takiego wyłączenia oraz opłat rocznych (przez okres 10 lat).

Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych za grunty, których dotyczy obowiązek wnoszenia należności i opłat uznaje się grunty rolne klas I, II i III oraz, w przypadku użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, również grunty klasy IV, V i VI. 

W przypadku gruntów leśnych obowiązek dotyczy każdego rodzaju gruntu. Nie ma tutaj znaczenia klasa gruntu, ani jego pochodzenie. Ponadto, w przypadku lasów, poza należnością i opłatami rocznymi osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie, jest obowiązana uiścić jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia należności i opłat rocznych

W przypadku, kiedy wyłączenie z produkcji rolniczej dotyczy celów budownictwa mieszkaniowego obowiązek uiszczenia należności oraz opłat nie występuje. W takim przypadku zwolnieniu podlega powierzchnia:

 • w przypadku budynku jednorodzinnego – 0,05 ha (500 m.kw.);
 • w przypadku budynku wielorodzinnego – równa iloczynowi 0,02 ha (200 m. kw.) i ilości projektowanych lokali mieszkalnych.

Należność za wyłączenie pomniejsza się o wartość gruntu podlegającego wyłączeniu z produkcji

To bardzo ważne uprawnienie, które często bywa błędnie stosowane przez organy administracji orzekające o ustaleniu opłat i należności. Zgodnie z przepisem należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. W praktyce można spotkać się z sytuacją kiedy organy zaniżają wartość nieruchomości przyjmując np. ceny gruntów rolnych w sytuacji, kiedy grunty są przeznaczone pod zabudowę.

W znakomitej większości przypadków w ogóle nie powinien wystąpić obowiązek zapłaty należności za wyłączenie

Nie ma również znaczenia, kiedy to my, jako strona, błędnie podamy wartość gruntu. Obowiązek dokonania właściwych ustaleń ciąży na organie administracji. Ponadto to organy powinny czuwać, żeby strony i uczestnicy postępowania nie ponieśli szkody na skutek nieznajomości przepisów.

Najczęstsze błędy organów wydających decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Bardzo często decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej obarczona jest istotnymi błędami, których skutki negatywnie wpływają na prawa i interesy osób ubiegających się o wydanie takiej decyzji. Do najczęściej spotykanych błędów, negatywnie wpływających na interesy wnioskodawców w aspekcie finansowym, należy zaliczyć przede wszsytkim:

 1. Wydanie decyzji wskazującej termin uiszczenia należności determinowany terminem wydania decyzji – zgodnie z wyżej wskazaną ustawą obowiązek uiszczenia opłaty powstaje dopiero po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.  Zatem działanie organu polegające na wskazaniu konkretnego terminu uiszczenia należności, niezależnie od momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, należy uznać za nieuprawnione. 
 2. Błędne określenie wartości gruntu wyłączanego z produkcji rolnej – należność z tytułu wyłączenia pomniejsza się o wartość gruntu podlegającego wyłączeniu. Bardzo często jednak mamy do czynienia z sytuacjami, w których organ nie pomniejsza należności lub robi to nieprawidłowo. Zdarza się, że wartość gruntu jest ustalana w sposób niekorzystny dla wnioskodawcy. Najczęstszym przypadkiem jest arbitralne przyjęcie zaniżonej wartości nieruchomości.
 3. Nie uwzględnienie wyłączeń stosowania przepisów ustawy w odniesieniu do gruntów, których wyłączenie następuje na cele budownictwa mieszkaniowego.  Naruszenie to może polegać również na tym, że organ niewłaściwe stosuje te przepisy ograniczając ich stosowanie wyłącznie do części zajętej pod budynek. 

Powyżej wskazano jedynie te przypadki, które dotyczą najbardziej odczuwalnych skutków w wymiarze finansowym. Oprócz tego spotykamy się bardzo często z innymi wadami postępowania, które negatywnie wpływają na interesy osób wyłączających grunty z produkcji rolnej. 

Jak możemy pomóc

Kompleksowo zajmujemy się sprawami dotyczącymi wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

 1. Darmowe sprawdzenie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji oraz ustalenia z tego tytułu opłat i należności.
 2. Porady prawne w zakresie prowadzonych postępowań. Udzielamy również porad online.
 3. Odwołania od decyzji organu I instancji.
 4. Skargi do sądu administracyjnego na decyzje organu II instancji.
 5. Sporządzania innych środków zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych w przedmiocie wyłączenie lub ustalenia opłat i należności – np. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Kiedy decyzja jest już prawomocna, a zawiera istotne wady, istnieje jest możliwość jest zaskarżenia.

Jak zacząć?

Na początek wypełnij poniższy formularz. Dołącz swoją decyzję lub opisz swoją sprawę i wyślij zapytanie. Wstępna konsultacja sprawy jest zawsze darmowa.


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Nasze ostatnie artykuły w tematyce "wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej"