Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie z produkcji rolnej (rolniczej) gruntów o najwyższych wartościach dla rolnictwa powoduje konieczność ponoszenia należności z tytułu takiego wyłączenia oraz opłat rocznych (przez okres 10 lat).

Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych za grunty, których dotyczy obowiązek wnoszenia należności i opłat uznaje się grunty klas I, II i III oraz, w przypadku użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, również grunty klasy IV, V i VI. 

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia należności i opłat rocznych

W przypadku, kiedy wyłączane z produkcji rolnej grunty przeznacza się na cele budownictwa mieszkaniowego nie występuje obowiązek ponoszenia opłat i należności. Zwolnieniu jednak podlega ograniczona powierzchnia gruntu, i tak:

  • dla budynku jednorodzinnego – powierzchnia zwolniona z należności i opłat to 0,05ha;
  • w przypadku budynku wielorodzinnego – powierzchnię zwolnioną stanowi iloczyn 0,02ha i ilości lokali mieszkalnych w budynku.  

Najczęstsze błędy organów wydających decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Bardzo często decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej obarczona jest istotnymi błędami, których skutki negatywnie wpływają na prawa i interesy osób ubiegających się o wydanie takiej decyzji. Do najczęściej spotykanych błędów negatywnie wpływających na interesy wnioskodawców w aspekcie finansowym należy zaliczyć:

  1. Wydanie decyzji wskazującej termin uiszczenia należności determinowany terminem wydania decyzji – zgodnie z wyżej wskazaną ustawą obowiązek uiszczenia opłaty powstaje dopiero po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.  Zatem działanie organu polegające na wskazaniu konkretnego terminu uiszczenia należności, niezależnie od momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, należy uznać za nieuprawnione. 
  2. Błędne określenie wartości gruntu wyłączanego z produkcji rolnej – należność z tytułu wyłączenia pomniejsza się o wartość gruntu podlegającego wyłączeniu. Bardzo często jednak mamy do czynienia z sytuacjami, w których organ nie pomniejsza należności lub robi to nieprawidłowo. Zdarza się, że wartość gruntu jest ustalana w sposób niekorzystny dla wnioskodawcy. Najczęstszym przypadkiem jest arbitralne przyjęcie zaniżonej wartości nieruchomości.
  3. Nie uwzględnienie wyłączeń stosowania przepisów ustawy względm gruntów, których wyłączenie następuje na cele budownictwa mieszkaniowego.  Naruszenie to może polegać również na tym, że organ niewłaściwe stosuje te przepisy ograniczając ich stosowanie wyłącznie do części zajętej pod budynek. 

Powyżej wskazano jedynie te przypadki, które dotyczą najbardziej odczuwalnych skutków w wymiarze finansowym. Oprócz tego spotykamy się bardzo często z innymi wadami postępowania, które negatywnie wpływają na interesy osób wyłączających grunty z produkcji rolnej. 

Jak możemy pomóc

Podejmujemy się zadań w zakresie:

  1. Weryfikujemy wydane decyzje w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – bezpłatnie.
  2. Prowadzimy postępowania w imieniu osób zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej.
  3. Udzielamy porad w zakresie prowadzonych lub planowanych postępowań;
  4. Przygotowujemy środki zaskarżenia (odwołania lub skargi) do właściwych organów;
  5. Prowadzimy sprawy w zakresie postępowań zakończonych prawomocną decyzją – skarga do sądu administracyjnego, wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji.

Zacznij działać. Na początek wystarczy formularz

Żeby zacząć działać wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Na podstawie wypełnionego formularza skonsultujemy Twoją sprawę, następnie przedstawimy Ci propozycję współpracy.


Ddodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

Nasze ostatnie artykuły w tematyce "wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej"