Regulamin Gwarancji skutecznego odwołania od decyzji administracyjnej

 1. Regulamin dotyczy usługi odwołania od decyzji organu pierwszej instancji wykonywanej przez Radcę Prawnego Piotra Drogosza (dalej Kancelaria).
 2. Gwarancja obejmuje zwrot całego zapłaconego wynagrodzenia w przypadku kiedy odwołanie sporządzone w ramach usługi nie przyniesie pozytywnego rezultatu.
 3. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, kiedy przed przyjęciem zlecenia Kancelaria uprzedzi, że szanse na skuteczność odwołania są niższe niż 50%.
 4. Za pozytywny rezultat uważa się: 
  a) uchylenie przez organ drugiej instancji skarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia;
  b) zmianę decyzji przez organ pierwszej instancji w ramach tzw. samokontroli na skutek wniesionego odwołania;
  c) uchylenie przez organ drugiej instancji skarżonej decyzji i wydanie przez ten organ decyzji administracyjnej rozstrzygającej w sposób korzystniejszy niż decyzja, której dotyczyło odwołanie. 
 5. Zwrot wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od daty wpływu żądania zwrotu wynagrodzenia wraz ze skanem decyzji organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji lub decyzji, której ustalenia pogarszają sytuację odwołującego. Nie wymaga się dołączania do żądania skanu decyzji w sytuacji, kiedy w sprawie działał pełnomocnik zatrudniony przez kancelarię. Zwrot następuje na rachunek, z którego dokonano zapłaty wynagrodzenia lub inny wskazany przez zamawiającego. Żądanie można zgłosić od w terminie 30 dni od daty prawomocnego zakończenia sprawy.
 6. Termin zgłoszenia żądania zawiesza się do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję organu II instancji. Dotyczy to sytuacji, w której kancelaria zaproponuje złożenie skargi do sądu administracyjnego od decyzji organu drugiej instancji.