Regulamin Gwarancji skutecznego odwołania od decyzji administracyjnej

 1. Regulamin dotyczy usługi odwołania od decyzji organu pierwszej instancji wykonywanej przez KPAiN sp. z o.o. z/s w Gdańsku (dalej KPAiN) za pośrednictwem serwisu www.kpain.pl
 2. Gwaracja obejmuje zwrot całego zapłaconego wynagrodzenia w przypadku kiedy odwołanie sporządzone w ramach usługi nie przyniesie pozytywnego rezultatu. 
 3. Gwarancja nie obejmuje sytyacji, kiedy przed przyjęciem zlecenia specjalista KPAiN wskaże, że szanse na skuteczność odwołania są niższe niż 50%.
 4. Za pozytywny rezulat uważa się: 
  a) uchylenie przez organ drugiej instancji skarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia;
  b) zmianę decyzji przez organ pierwszej instancji w ramach tzw. samokontroli na skutek wniesionego odwołania;
  c) uchylenie przez organ drugiej instancji skarżonej decyzji i wydanie przez ten organ decyzji administracyjnej rozstrzygającej w sposób korzystniejszy niż decyzja, której dotyczyło odwołanie. 
 5. Zwrot wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od daty wpływu żądania zwrotu wynagrodzenia wraz ze skanem deczyji organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji lub decyzji, której ustalenia pogarszają sytuację odwołującego. Nie wymaga się żądania zwrotu w sytuacji kiedy w sprawie kancelaria KPAiN (lub osoby zatrudnione) działały w danej sprawie jako pełnomocnik. Zwrot następuje na rachunek, z którego dokonano zapłaty wynagrodzenia lub inny wskazany przez zamawiającego.