Skutecznie weryfikujemy wysokość płaconych podatków od nieruchomości, a te niesłusznie zapłacone odzyskujemy

Często zdarza się, że właściciele gruntów płacą zawyżony podatek od posiadanej nieruchomości. Przykładem może być uiszczanie podatku od nieruchomości zamiast podatku rolnego. Powodem może być niepoprawne (lub nieaktualne) oznaczenie użytków gruntowych w ewidencji gruntów. Wówczas podatek może być kilka (lub kilkanaście) razy wyższy niż  jego prawidłowa stawka. Podobnie jest z określeniem funkcji budynku. 

Powody mogą być różne, do najczęściej występujących można zaliczyć:

1.

Celowe, niezgodne z prawem, zaliczenie gruntów rolnych do innych rodzajów użytków - np. do użytku "Bp" lub "dr"

Jest to częsta praktyka urzędów gmin i działających na ich zlecenie geodetów, które dokonując podziału własnych nieruchomości nadają im oznaczenie "Bp". Możliwość zastosowania takiego oznaczenia wymaga zaistnienia precyzyjnie określonych przesłanek. Podział nieruchomości nie należy do katalogu tych przesłanek. Zgodnie z przepisami zmiany oznaczenia użytku na Bp można dokonać jedynie w przypadku rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (budowy). Takim działaniem jednak gminy istotnie zwiększają swoją bazę podatkową i wynikające stąd wpływy z podatków.  

 

Podobnie w przypadku dróg - często ich wydzieleniu towarzyszy zmiana oznaczenia użytku gruntowego z rolnego na "dr" (droga). To również nieprawidłowa praktyka. Przesłanką zmiany użytku może być wyłącznie faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (tj. budowa, lub przynajmniej jej rozpoczęcie, obiektu budowlanego). Samo wydzielenie działki, na której ma być zlokalizowana droga, nie może być podstawą oznaczenia w ewidencji gruntów działki użytkiem "dr". 

2.

Zaliczenie gruntów do użytków innych niż rolne w wyniku błędu (np. geodety)

Błędne oznaczenie użytku gruntowego może być również wynikiem pomyłki. Często zdarza się, że geodeci praktykę opisaną w pkt. 1 przyjmują jako prawidłową. Oczywiście, nie jest to zgodne z prawem i wymaga wyraźnego piętnowania. Na pewno jednak jest podstawą do egzekwowania naprawienia błędnego stanu rzeczy. 

 

3.

Brak aktualizacji informacji o użytkach gruntowych pomimo zaistnienia przesłanek do dokonania takiej aktualizacji - często dotyczy to użytku "Tr" - tereny różne

Często jesteśmy sami sobie winni. Kiedy nabywamy grunty w przetargu, oznaczone symbolem "Tr" - tereny różne - a faktycznie stanowiące użytki rolne, nie tylko możemy, ale mamy obowiązek zaktualizować informację o użytkach. Brak aktualizacji użytków powoduje, że płacone przez właścicieli gruntów podatki są znacznie zawyżone. 

Jak pomagamy

Utrzymywanie zapisów w ewidencji gruntów zgodnych ze stanem faktycznym jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego właściciela gruntu. Często wykonanie tego obowiązku może okazać się bardzo korzystne finansowo. Oznaczenie użytku lub funkcja budynku determinują wysokość naliczanych podatków. Nasza kancelaria podejmuje się zadań w następującym zakresie:

  1. Przeprowadzamy audyt podatków od nieruchomości - bezpłatnie sprawdzamy czy są możliwośći optymalizacji podatku.

  2. Prowadzimy postępowania w kierunku uregulowania stanu prawnego nieruchomości pozwalającego na znaczne obniżenie podatku.

  3. Prowadzimy postępowania, które mają na celu uchylenie wadliwych decyzji i odzyskanie niesłusznie zapłaconego podatku od nieruchomości

Wypełnij formularz i zacznij oszczędzać (często ogromne pieniądze)

Wypełnienie formularza ma pozwolić na nawiązanie kontaktu i ustalenie zakresu przyszłej (ewentualnej) współpracy.

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.

→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.

→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.