Opłata planistyczna (renta)

Darmowa weryfikacja poprawności naliczenia renty planistycznej

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, zaś właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość wójt/burmistrz/prezydent miasta zobligowany jest do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia tego planu.

Czasami, żeby nie powiedzieć często, zdarza się, że wysokość ustalonej renty planistycznej jest zawyżona. Przed rozpoczęciem ewentualnej współpracy sprawdzamy czy opłata planistyczna została ustalona prawidłowo. Wysokość opłaty w głównej mierze zależy od tego, czy operat szacunkowy został sporządzony prawidłowo. Bo to właśnie od tego dowodu zależy czy opłata planistyczna (podatek planistyczny) została w efekcie przeprowadzonego postępowania ustalona w sposób właściwy. Nie jest tak, jak często wskazują organy administracji, że operat szacunkowy nie podlega kontroli pod kątem prawidłowości jego sporządzenia.

Opłata planistyczna – stawka

Stawka opłaty planistycznej jest obligatoryjnym elementem zapisów planu miejscowego. Jej wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Oznacza to, że organ może naliczyć opłatę planistyczną wyłącznie w sytuacji, kiedy dla nieruchomości został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wysokość opłaty, jaką ustali organ, nie może być inna niż ta określona w treści tego planu.

Warto zapamiętać, że gmina może wydać decyzję o naliczeniu opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie do 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące. Po tym czasie uprawnienie organu w tym zakresie wygasa (przedawnia się).

Nasz artykuł: opłata planistyczna: przedawnienie nie tak szybko

Jak „przewidzieć” wysokość opłaty planistycznej?

Właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od wójta / burmistrza / prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty planistycznej jeszcze przed zbyciem nieruchomości.

Jest to istotne uprawnienie w sytuacji, kiedy chcemy zbyć nieruchomość, a nie wiemy czy możemy się spodziewać, czy renta planistyczna wystąpi, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Masz tylko 14 dni na odwołanie od decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej

Co do zasady, w postępowaniu administracyjnym odwołanie od decyzji nie wymaga uzasadnienia. Jednak wskazane jest, żeby w przypadku odwołania od decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej takie uzasadnienie się znalazło.

Wysokość opłaty planistycznej jest determinowana różnicą pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego a wartością po jego uchwaleniu. Wartość nieruchomości określa się zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatem, podstawą określenia tych wartości jest wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Błędne określenie wartości może mieć kluczowe znaczenie na wysokość ustalonej opłaty planistycznej.

Organ odwoławczy, nie posiadając konkretnych zarzutów do operatu szacunkowego, nie będzie z reguły badał jego treści pod kątem poszukiwania w nim błędu.

Często zdarza się, że wyceny posiadają istotne błędy, które mają znaczenie dla określenia wartości. Z reguły błędy te działają na niekorzyść właściciela – osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty planistycznej. Zatem, żeby skutecznie podważyć ustalenia decyzji należy dokonać sprawdzenia sposobu wyceny nieruchomości. Podstawy skutecznego zaskarżenia decyzji najczęściej można znaleźć w operacie szacunkowym. 

Jak możemy pomóc

Podejmujemy się zadań w zakresie:

 1. Weryfikacji (za darmo) decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej (renty planistycznej).
 2. Porad w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 
 3. Oceny operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty planistycznej.
 4. Przyjmowania roli pełnomocnika w postępowaniach dotyczących naliczenia opłaty planistycznej.
 5. Sporządzania środków zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych w przedmiocie opłaty planistycznej (w tym również decyzji ostatecznych).

Wypełnij poniższy formularz i zapytaj o opłatę planistyczną


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Powiązane artykuły