Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak poprawnie je napisać i co powinno zawierać

Odwołanie od decyzji administracyjnej nie wymaga żadnego wzoru ani szczególnej wiedzy z zakresu prawa czy postępowania administracyjnego. Teoretycznie treść odwołania można zawrzeć w jednym, bardzo krótkim zdaniu.

Treść skutecznego odwołania od decyzji można zawrzeć w jednym zdaniu o treści: „odwołuję się od decyzji z dnia [data decyzji] ponieważ jestem z niej niezadowolona/y”. I to wszystko. Teoretycznie nic więcej nie trzeba pisać. Taka możliwość wynika wprost z art. 128 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA).

Należy jednak zaznaczyć, że odwołanie powinno spełniać pozostałe wymogi dla pisma w postępowaniu administracyjnym – powinno wskazywać osobę, od której jest kierowane oraz powinno być podpisane. W przypadku odwołania kluczowe znaczenie dla jego skuteczności ma oczywiście termin, który – co do zasady – wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie postępowania.

Odwołanie wnosimy do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, od której się odwołujemy. Oznacza to, że jeżeli decyzję  wydał wójt gminy, a organem drugiej instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) odwołanie wnosimy do wójta gminy (pod adres jego urzędu) wskazując, że jest ono skierowane do SKO.

Dobre uzasadnienie odwołania może być kluczowe

Wyżej wskazano, że odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Jednak, jak pokazuje praktyka, dobre uzasadnienie może istotnie wpłynąć na skuteczność odwołania. Po pierwsze organ odwoławczy nie zawsze jest w stanie „odtworzyć” jaki dokładnie przebieg miało postępowanie, a tym samym nie jest w stanie wychwycić jego uchybień. W tym miejscu należy podkreślić, że uchybienia formalne (dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowania) są bardzo częstym powodem uchylenia decyzji jako wadliwej.

Po drugie w postępowaniu administracyjnym to strona decyduje o treści wniosku i ma prawo precyzować swoje żądanie. Organ administracyjny nie ma prawa modyfikować treści wniosku. W sytuacji kiedy wniosek jest niezrozumiały, lub można go interpretować w dwojaki sposób, organ ma obowiązek wyjaśnić, jakie jest faktyczne żądanie strony. Często bywa tak, że strona nie ma wiedzy, że minimalna modyfikacja wniosku może całkowicie zmienić sposób załatwienia sprawy. Organ może subiektywnie przyjąć żądanie strony na jej niekorzyść, co w konsekwencji determinuje wydanie negatywnej decyzji, a tym samym niezałatwienie sprawy.

Przykładem może być tutaj wniosek o podział nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zgodnie z przepisami art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału takiego można dokonać w wymienionych w tym artykule przypadkach. Pomimo, że stan faktyczny, którego dotyczy wniosek, wpisuje się w katalog sytuacji wymienionych w ustawie organ często wydaje decyzję odmowną za podstawę podając niezgodność z ustaleniami mpzp. Strona, która z reguły nie posiada wystarczającej wiedzy nt. przepisów, nie jest w stanie zidentyfikować naruszenia, które w tym przypadku mogło przejawiać się niewystarczającym zaangażowaniem organu w wyjaśnienie stanu faktycznego i zebranie dowodów.

Skuteczność odwołania w opisanym przykładzie może być uzależniona od identyfikacji naruszenia, a następnie właściwego sformułowania zarzutów i przedstawieniu odpowiednich argumentów. Pomimo, że organ odwoławczy jest zobowiązany jeszcze raz przeprowadzić całe postępowanie z reguły jego aktywność sprowadza się do oceny merytorycznej decyzji organu pierwszej instancji i poprzedzającego wydanie tej decyzji postępowania. W rezultacie przemilczenie przez stronę faktu przyjęcia przez organ pierwszej instancji niewłaściwego stanu faktycznego może być zinterpretowane przez organ odwoławczy jako poprawne działanie organu, który wydał decyzję.

Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych organ odwoławczy ma obowiązek przeanalizować i odnieść się do wszystkich zarzutów strony postawionych w odwołaniu. Zatem właściwe sformułowanie zarzutów może być decydujące w przyjęciu ich słuszności przez organ drugiej instancji. Oznacza to, że na skuteczność postępowania odwoławczego istotny wpływ ma zarówno ilość jak i jakość postawionych zarzutów.

Reasumując można dojść do wniosku, że przy odwołaniach od decyzji organu pierwszej instancji, które jednoznacznie naruszają prawo, odwołanie może sprowadzać się do jednego krótkiego zdania, z którego będzie wynikać, że strona nie jest zadowolona z decyzji.

W pozostałych sprawach, w szczególności tych, których wynik jest bardzo ważny dla strony, warto rozważyć współpracę z doświadczonymi specjalistami w zakresie postępowania administracyjnego i prowadzonej sprawy.

Potrzebujesz pomocy przy odwołaniu? Zobacz: odwołanie od decyzji administracyjnej

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: