Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Naliczono Ci opłatę adiacencką, z którą się nie zgadzasz, lub chcesz sprawdzić czy naliczono ją poprawnie?

Opłaty adiacenckie stanowią formę daniny na rzecz gminy, której obowiązek zapłaty po stronie właściciela (bądź użytkownika wieczystego) powstaje między innymi w przypadku dokonania:

 • podziału nieruchomości;
 • scalenia i podziału nieruchomości;
 • budowy urządzeń infrastruktury – np. sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej;
 • budowy drogi.

“opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne”

Opłata adiacencka naliczana jest od wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek wyżej wymienionych czynności. Jednak warunkiem koniecznym, dla możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej, jest wykazanie przez gminę, iż wskutek jej działań (podziału, budowy, etc) – nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Kwestie opłaty adiacenckiej reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kiedy urząd (organ) może ustalić opłatę adiacencką?

Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale nieruchomości stało prawomocne.

W przypadku opłaty adiacenckiej, naliczanej w związku ze wzrostem nieruchomości na skutek budowy uzbrojenia, opłatę taką gmina może naliczyć kiedy spełnione zostaną wszystkie poniższe przesłanki:

 • nastąpił wzrost wartości nieruchomości
 • uzbrojenie zostało wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • w wyniku budowy uzbrojenia zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Powyższe oznacza, że nie każdy podział i nie każda budowa uzbrojenia terenu determinuje możliwość naliczenia opłaty adiacenckiej. Każdorazowo należy sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki do naliczenia opłaty.

Sprawdź czy w Twojej sprawie opłata adiacencka została naliczona prawidłowo. To nic nie kosztuje. 

Podejmujemy się zadań w zakresie:

 1. Darmowej weryfikacji decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.
 2. Porad w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
 3. Weryfikacji operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty.
 4. Przyjmowania roli pełnomocnika w postępowaniach administracyjnych (i sądowych) prowadzonych w sprawie opłaty adiacenckiej.
 5. Sporządzania środków zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych w przedmiocie opłaty.
 6. Zaskarżanie prawomocnych decyzji, które zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

Naliczono Ci opłatę adiacencką, z którą się nie zgadzasz, albo potrzebujesz pomocy?

Wypełnij poniższy formularz, dołącz swoją decyzję lub opisz swoją sprawę i wyślij zapytanie. Konsultacja sprawy jest darmowa.


Ddodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

Nasze ostatnie artykuły w tematyce "opłata adiacencka"