Opłata adiacencka od wzrostu wartości nieruchomości

Opłata adiacencka (czasami nazywana podatkiem adiacenckim) jest naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub uzbrojenia.

Opłata adiacencka stanowi formę daniny publicznej na rzecz gminy lub miasta. Obowiązek uiszczenia opłaty po stronie właściciela (bądź użytkownika wieczystego) powstaje w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek:

 • podziału nieruchomości;
 • scalenia i podziału nieruchomości;
 • budowy urządzeń infrastruktury – np. sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej;
 • budowy drogi.

Podatek adiacencki nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Wynika to wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z normą art. 143 ust. 1 przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Podkreślenia wymaga, że nie ma znaczenia jakie przeznaczenie nieruchomości przewiduje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pomimo to organy administracji często próbują dokonywać naliczenia opłaty powołując się na ten akt.

Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej

Opłata adiacencka jest ustalana w formie decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warunkiem, który musi być spełniony, dla możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej, jest wykazanie przez gminę, iż wskutek jej działań (podziału, budowy, scalenia i podziału) – nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Kwestie opłaty adiacenckiej reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku opłaty adiacenckiej, naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy uzbrojenia, opłatę taką gmina może naliczyć, kiedy spełnione zostaną wszystkie poniższe przesłanki:

 • nastąpił wzrost wartości nieruchomości
 • uzbrojenie zostało wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • w wyniku budowy uzbrojenia zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji organu I instancji o ustaleniu opłaty adiacenckiej przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w kodeksie postępowania administracyjnego. Na odwołanie od decyzji jest 14 dni od daty otrzymania (odbioru) decyzji. Odwołanie składa się do organu II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organem odwoławczym w sprawach opłaty adiacenckiej jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO).

Od decyzji SKO przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Na złożenie skargi jest 30 dni.

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej

Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Naszym zadaniem nie jest jednak unikanie opłaty. Nasze zadanie polega przede wszystkim na tym, żeby opłata adiacencka była ustalona wtedy, kiedy pozwala na to prawo oraz we właściwej wysokości.

Wysokość opłaty jest uzależniona od wykazanego wzrostu wartości nieruchomości, którego wielkość jest ustalana w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Do postępowania administracyjnego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawą do ustalenia opłaty jest różnica wartości, jaką nieruchomość ma po wykonaniu określonych działań (podział, budowa uzbrojenia, etc), a wartością, jaką nieruchomość miała przed ich dokonaniem.

Operat szacunkowy, czyli ile wynosi opłata adiacencka

Wyłącznym dowodem, na podstawie którego może zostać określony wzrost wartości nieruchomości, to operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

To specjalistyczne opracowanie, które podlega precyzyjnym regulacjom prawnym. Bardzo często operaty szacunkowe obarczone są istotnymi błędami, które powodują zawyżenie opłaty. Wbrew częstym opiniom nie jest prawdą, że organ nie ma prawa kontroli prawidłowości operatu szacunkowego. Operat szacunkowy podlega ocenie jak każdy inny dowód.

Stawka opłaty

Co do zasady opłatę adiacencką ustala się w oparciu o stawkę procentową tej opłaty ustaloną przez radę gminy (miasta) w stosownej uchwale. Dla ważności (i skuteczności) tej uchwały niezbędna jest jej publikacja w dzienniku urzędowym właściwego miejscowo województwa.

Przedawnienie opłaty adiacenckiej

Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale nieruchomości stało prawomocne. Po tym terminie organ nie może już wszcząć postępowania. Następuje tzw. przedawnienie.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej albo skarga do sądu administracyjnego.

Kompleksowo zajmujemy się sprawami dotyczącymi ustalenia podatku adiacenckiego. W szczególności:

 1. Przygotowujemy odwołania od decyzji organu I instancji.
 2. Sporządzamy skargi do sądu administracyjnego od decyzji wydanych przez organ II instancji.
 3. Za darmo dokonujemy sprawdzenia (analizy) operatów szacunkowych.
 4. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi.
 5. Świadczymy porady prawne on line w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Jak zacząć?

Na początek wypełnij poniższy formularz. Dołącz swoją decyzję w sprawie ustalenia opłaty lub opisz swoją sprawę i wyślij zapytanie. Wskazane jest również dołączenie operatu szacunkowego. Jeżeli go jeszcze nie masz wystąp do organu prowadzącego sprawę o udostępnienie jego kopii.


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Powiązane artykuły