Zasady przetwarzania danych RODO w kancelarii

 1. Administratorem danych osobowych jest Radca Prawny Piotr Drogosz (dalej Radca lub Administrator), wykonujący zawód radcy prawnego pod adresem: ul. Pogodna 8B, 76-200 Strzelino, adres doręczeń: KPAIN, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.
 2. Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Pani/Pana próśb, które do nas Pani/Pan kieruje – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  c) spełnienia ciążących na Radcy obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Pani/Pana próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty:
  a) podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe;
  b) firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  b) zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);
  c) wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody;
  d) ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
  f) żądania usunięcia danych;
  g) przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@kpain.pl lub pocztą tradycyjną;
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).