Artykuły dotyczące prawa administracyjnego i nieruchomości

Błędy w operatach szacunkowych i ich wpływ na ustalenie opłaty adiacenckiej

Operaty szacunkowe pełnią kluczową rolę w procesie ustalania wartości nieruchomości, mając bezpośredni wpływ na sprawiedliwość i przejrzystość wielu postępowań administracyjnych – od tych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, poprzez ustalenie opłaty planistycznej po ustalanie opłaty adiacenckiej właśnie. Błędy w tych opracowaniach mogą prowadzić do znaczących niesprawiedliwości w zakresie wysokości ustalanych opłat adiacenckich. Taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na zaufanie do organów administracji oraz całego systemu prawnego.

Ustalenie przebiegu granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron w procedurze rozgraniczenia

Praktyka wykonywania prac geodezyjnych pokazuje, że instytucja przyjęcia granic nieruchomości w procedurze rozgraniczenia na podstawie zgodnego oświadczenia stron jest często stosowana niewłaściwie. Prawdopodobnie przyczyną jest błędna wykładnia przepisów, które kwestię tę regulują.

Opłata planistyczna: wszczęcie postępowania vs. zgłoszenie roszczenia

Na gruncie sprawy, która dotyczyła Klienta kancelarii, niezbędne okazało się ustalenie, czy nie nastąpiło przedawnienie ustalenia opłaty planistycznej. 

Przedmiotowa opłata planistyczna została naliczona w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp). Uchwała w tym przedmiocie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 15 lipca 2016 r. Zatem, na mocy art. 29 upzp mpzp wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, tj. w dniu 30 lipca 2016 r.

Powyższe prowadzi do wniosku, że termin na zgłoszenie roszczenia w przedmiocie opłaty planistycznej upłynął w dniu 30 lipca 2021 r.

Scalenie i podział nieruchomości – 8 przepisów, które mogło zmienić wszystko

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 8 artykułach (art. 101 do art. 108) reguluje instytucję scalenia i podziału nieruchomości, której – z niezrozumiałych przyczyn – gminy unikają jak ognia. Scalenie i podział nieruchomości stanowi chyba jedyne rozwiązanie, które w jednym postępowaniu prowadzi do tak ogromnych korzyści.

Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na etapie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Nasz artykuł opublikowany w kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.” Artykuł przedstawia stanowisko opowiadające się za możliwością (obowiązkiem) badania i kwestionowania przez organy administracji publicznej, rozstrzygających w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, […]