Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka (czasami zwana: podatek adiacencki) jest naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest naliczana w formie decyzji Wójta, Burmistrza lub Prezydenta. Co to jest opłata adiacencka? Opłata adiacencka stanowi formę daniny na rzecz gminy (miasta). Obowiązek zapłaty po stronie właściciela (bądź użytkownika wieczystego) powstaje w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek: podziału […]

Przedawnienie opłaty adiacenckiej – już praktycznie niemożliwe

Pierwszy września 2017 przyniósł istotne zmiany w regulacjach dotyczących opłaty adiacenckiej. W tym dniu weszła w życie Ustawa z dnia 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najważniejsze zmiany w zakresie opłaty adiacenckiej to: 1) Zmiana regulacji, która praktycznie wyklucza możliwość przedawnienia naliczenia opłaty adiacenckiej; 2) Doprecyzowanie zasad obliczania wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału.