Błędy w operatach szacunkowych i ich wpływ na ustalenie opłaty adiacenckiej

Operaty szacunkowe pełnią kluczową rolę w procesie ustalania wartości nieruchomości, mając bezpośredni wpływ na sprawiedliwość i przejrzystość wielu postępowań administracyjnych – od tych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, poprzez ustalenie opłaty planistycznej po ustalanie opłaty adiacenckiej właśnie. Błędy w tych opracowaniach mogą prowadzić do znaczących niesprawiedliwości w zakresie wysokości ustalanych opłat adiacenckich. Taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na zaufanie do organów administracji oraz całego systemu prawnego.

Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.

Przedawnienie opłaty adiacenckiej – już praktycznie niemożliwe

Pierwszy września 2017 przyniósł istotne zmiany w regulacjach dotyczących opłaty adiacenckiej. W tym dniu weszła w życie Ustawa z dnia 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najważniejsze zmiany w zakresie opłaty adiacenckiej to: 1) Zmiana regulacji, która praktycznie wyklucza możliwość przedawnienia naliczenia opłaty adiacenckiej; 2) Doprecyzowanie zasad obliczania wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału.

Kiedy unikniemy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału

Jak wiadomo – wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje prawo naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. Oczywiście, aby do ustalenia takiej opłaty mogło dojść – musi zostać spełnionych kilka przesłanek, w tym m.in. istnienie uchwały rady gminy ustalającej wysokość stawki opłaty adiacenckiej oraz wykazanie, iż do wzrostu wartości rzeczywiście doszło.