Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.

Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Darmowa weryfikacja poprawności naliczenia renty planistycznej Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, zaś właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość wójt/burmistrz/prezydent miasta zobligowany jest do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia tego planu. […]

Wpływ ustaleń „starych” planów miejscowych na prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości, którym naliczono opłatę planistyczną lub odmówiono wypłaty odszkodowania na skutek uchwalenia Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) powinni sprawdzić: 1) czy nieruchomość była objęta MPZP, który stracił ważność z końcem 2003 roku; 2) jakie było przeznaczenie nieruchomości w tym planie.