Odszkodowanie z tytułu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę planu miejscowego lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania

Nasza kancelaria podejmuje się zadań w zakresie egzekwowania odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skuteczność roszczeń uzależniona jest od istnienia przynajmniej jednej z dwóch przesłanek. Dlatego, jeżeli korzystanie z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się: 

  • niemożliwe, lub
  • istotnie ograniczone

należy Ci się odszkodowanie. Możesz również żądać wykupienia nieruchomości

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości po jej sprzedaży

Innym rodzajem roszczenia odszkodowawczego na skutek uchwalenia planu jest odszkodowanie stanowiące różnicę  pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem (zmianą) planu miejscowego i jego wartością po uchwaleniu planu.

Istotne jednak jest to, że roszczenie to aktualizuje się dopiero w przypadku sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że odszkodowania można żądać wyłącznie po sprzedaży nieruchomości, która utraciła wartość na skutek uchwalenia MPZP.

Przedawnienie

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przedawniają się na zasadach przepisów Kodeksu Cywilnego. Zatem, co do zasady, okres przedawnienia wynosi 10 lat, jeżeli nieruchomość nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli taki związek istnieje wówczas okres przedawnienia wynosi 3 lata (at. 118 kc).

Natomiast roszczenie z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wejścia w życie planu. Ograniczenie takie wynika z art. 37 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego w każdym z tych przypadków najlepiej zacząć działać od razu. 

Sprawdź jakie masz szanse na odszkodowanie. Wypełnij poniższy formularz.


Ddodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

Nasze ostatnie artykuły w tematyce "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego"