Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na etapie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Nasz artykuł opublikowany w kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.” Artykuł przedstawia stanowisko opowiadające się za możliwością (obowiązkiem) badania i kwestionowania przez organy administracji publicznej, rozstrzygających w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, […]

Hipoteka nie zmniejsza wysokości odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości

Jak wynika z art. 128 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: “jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw”. Ale czy zawsze?

Odszkodowanie za cały budynek. Nawet wówczas, kiedy tylko w części leży na wywłaszczonej działce.

W przypadku kiedy tylko część budynku leży na działce wydzielonej pod drogę, ustalone przez organ odszkodowanie, powinno uwzględniać wartość całego budynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.