Scalenie i podział nieruchomości

Procedura scalenia i podziału ma na celu uzyskanie optymalnej konfiguracji granic nieruchomości, które powstaną w wyniku zatwierdzenia projektu scalenia i podziału z jednoczesnym uregulowaniem szeregu istotnych kwestii związanych z uzbrojeniem nieruchomości oraz zapewnieniem dostępu do drogi publicznej. 

Jako kancelaria świadczymy kompleksowe usługi związane ze wsparciem gmin oraz zainteresowanych właścicieli w zakresie przygotowania i prowadzenia procedury, której celem jest scalenie i podział nieruchomości.

Jak możemy pomóc

W zakresie postępowań dotyczących scalenia i podziału świadczymy następującą pomoc prawną:

 1. Konsultacje na etapie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytypowania obszarów przeznaczonych do objęcia obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału.
 2. Przygotowanie procedury scalenia i podziału.
 3. Przeprowadzenie procedury scalenia i podziału z jednoczesnym przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych w procedurze scalenia i podziału.
 4. Konsultacje w zakresie prowadzonych procedur.

Scalenie i podział – procedura, która zapewnia wiele korzyści

Korzyści wynikających z zastosowania procedury scalenia i podziału jest wiele. Przede wszystkim prowadzi ona do uzyskania niezwykłego efektu synergii. W ujęciu perspektywicznym scalenie i podział zapewnia ogromne korzyści, których uzyskanie nie byłoby możliwie w żadnym innym przypadku. Przede wszystkim to:

 1. Optymalny układ działek budowlanych.
 2. Minimalizacja strat powierzchni gruntów pod drogi, a w konsekwencji mniejsze nakłady na ich budowę i utrzymanie.
 3. Skrócenie (o wiele lat) czasu niezbędnego na powstanie gruntów gotowych pod zabudowę, co prowadzi do osiągnięcia znacznie lepszego efektu ekonomicznego, zarówno po stronie gminy jak i uczestników.
 4. Oszczędności zasobów ludzkich i finansowych gminy dzięki znaczącemu zminimalizowaniu nakładów na prowadzenie postępowań w ujęciu klasycznym.
 5. Optymalne zaprojektowanie i wykonanie uzbrojenia technicznego.
 6. Optymalne wykorzystanie infrastruktury dzięki szybszemu wzrostowi liczby odbiorców usług komunalnych, a tym samym lepszy efekt ekonomiczny inwestycji.
 7. Możliwość kompensowania wzajemnych zobowiązań, w tym koncyliacyjnego ustalania zasad rozliczeń i terminów wnoszenia opłaty adiacenckiej.
 8. Realny wpływ na terminy i możliwości wybudowania uzbrojenia.
 9. Większy udział uczestników na przebieg i wyniki procedury, co prowadzi do uwzględnienia w wyższym stopniu interesu lokalnej społeczności, a tym samym mniejszy odsetek postępowań spornych (odwoławczych).

Masz pytania dotyczące scalenia i podziału?

zapytaj o co chcesz


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz: