Skarga do sądu administracyjnego

 

Na decyzję wydaną przez organ drugiej instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Podstawą skargi może być naruszenie zarówno prawa materialnego, jak i przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. Często bywa tak, że organy rozstrzygające w drugiej instancji naruszają przepisy w stopniu pozwalającym na skuteczne wyłączenie decyzji z obrotu prawnego. Na skargę mamy 30 dni od daty doręczenia decyzji organu II instancji.

Nie wydanie decyzji orzekającej w sprawie to też poważny błąd

Bardzo często aktywność organów rozpatrujących odwołania sprowadza się tylko to oceny decyzji organu I instancji i następnie jej uchylenia. Zgodnie z polskimi przepisami postępowania sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez organ II instancji. Rozstrzygnięciem sprawy nie jest uchylenie decyzji i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Za rozstrzygnięcie należy uznać wydanie decyzji dotyczącej całej sprawy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach organ II instancji ma prawo uchylić decyzję i przekazać ją do ponownego rozpoznania. Skutkiem nie rozstrzygnięcia przedmiotu całej sprawy jest wydłużanie postępowania z powodu konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przez organ I instancji. Od decyzji, która nie rozstrzyga sprawy pomimo, że nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania również służy skuteczna skarga do sądu administracyjnego. 

Kiedy skarga do WSA

Reasumując należy stwierdzić, że skarga do sądu administracyjnego przysługuje:

  • od decyzji organu II instancji (od decyzji wydanej w ramach I instancji przysługuje odwołanie od decyzji);
  • od decyzji, która zdaniem strony postępowania została wydana niezgodnie z prawem;
  • od decyzji, która zasadniczo przyznaje rację odwołującemu się, ale nie rozstrzyga sprawy, chociaż istnieją ku temu przesłanki.

 

Inaczej niż ma to miejsce w przypadku odwołania, skarga do sądu administracyjnego wymaga sformułowania konkretnych zarzutów naruszenia prawa przez organ wydający skarżoną decyzję. Dlatego, o skuteczności skargi często przesądza jakość  jej uzasadnienia i przytoczonych podstaw prawnych. 

Od wyroku WSA służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Kiedy nie zgadzamy się z wyrokiem WSA mamy prawo złożyć skargę kasacyjną do NSA. Złożenie skargi wymaga dopełnienia istotnych formalności. Jedną z nich jest wystąpienie o uzasadnienie wyroku WSA, kiedy ten odrzucił naszą skargę. Na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku mamy tylko 7 dni. Jest to bardzo ważne, gdyż niezłożenie takiego wniosku praktycznie zamyka nam drogę dochodzenia sprawiedliwości. 

 

"W niektórych sądach administracyjnych spotkać się można z nagminnym odrzucaniem skarg od decyzji organu administracyjnego. Dzieje się tak pomimo, że słuszność zarzutów jest wyraźna i jednoznaczna. Powodem takiej sytuacji może być dysfunkcjonalność przepisów Ustawy Prawo o Postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. Zgodnie z tą Ustawą uzasadnienie wyroku nie jest wymagane w przypadku odrzucenia skargi. Odrzucając skargę sędziowie istotnie ograniczają sobie ilość pracy związanej z daną sprawą. Sporządzenie uzasadnienia stanowi bowiem najbardziej czasochłonną i wymagającą skupienia czynnością. Niestety duży odsetek osób rezygnuje z dalszego dochodzenia sprawiedliwości po odrzuceniu ich skargi."

Jak możemy pomóc

1. Udzielamy darmowych konsultacji, w ramach których wskazujemy czy naszym zdaniem zasadne jest składanie skargi do WSA - potrzebujesz konsultacji kliknij tutaj.

2. Udzielamy porad, w zakresie których dokonujemy oceny postępowania, wskazujemy możliwe drogi oraz podstawy prawne naszego stanowiska - żeby uzyskać poradę kliknij tutaj

3. Sporządzamy skargi do WSA na decyzje organów II instancji:

  • cena usługi: 1.200,00 złotych (w cenie ujęte są wszystkie czynności niezbędne do sporządzenia skargi).

4. Sporządzamy skargi kasacyjne do NSA i zapewniamy obligatoryjne zastępstwo procesowe radcy prawnego:

  • cena usługi: 1.700,00 złotych (dla nowych zleceń);
  • 1.200,00 złotych (dla skarg sporządzanych od wyroków WSA wydanych ze skargi przygotowanej przez KPAiN). 

Wypełnij formularz

Żeby zacząć działać wystarczy, że na początek wypełnisz formularz

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.