Większa skuteczność w walce z przewlekłością i bezczynnością w postępowaniu administracyjnym

Pierwszego czerwca 2017 r. weszło w życie sporo istotnych zmian w postępowaniu administracyjnym. Zmiany dotyczą między innymi zwalczania przewlekłości postępowania i bezczynności organów administracji, m.in.: 1) zmiana instytucji Zażalenia na PONAGLENIE; 2) zdefiniowanie pojęć „bezczynność” i „przewlekłość”; 3) nowa, szybsza droga zwalczania przewlekłości i/lub bezczynności.

Przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego jako rażące naruszenie prawa

Kiedy organ administracji publicznej dopuszcza się przewlekłości postępowania lub bezczynności strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. Rozpatrzenie zażalenia w sposób sprzeczny z oczekiwaniem strony, która wniosła zażalenie, może stanowić podstawę wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej WSA). Rozstrzygając zażalenie (skargę) zarówno organ administracji jak i WSA mają obowiązek orzec czy przewlekłość, względnie bezczynność, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Terminy w postępowaniu administracyjnym – czyli ile czasu ma urząd na załatwienie Twojej sprawy

Jak stanowi art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej KPA) – sprawy muszą być załatwione przez organ bez zbędnej zwłoki. Ma to związek z ogólną zasadą prawa administracyjnego wyrażoną w art. 12 KPA, która nakłada na organ obowiązek szybkiego i wnikliwego działania.