Dom jednorodzinny na zgłoszenie

W dniu 16 marca br. Prezydent RP podpisał uchwaloną 20 lutego nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było skrócenie procedury administracyjnej i uproszczenie często skomplikowanego procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami – budowa lub rozbudowa budynków jednorodzinnych wejdzie w katalog obiektów wymagających dokonania jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi architektoniczno – budowlanemu, nie zaś jak jest obecnie – uzyskania pozwolenia na budowę. Założono przy tym, iż aby można było dokonać zgłoszenia – obszar oddziaływania takiego obiektu nie może wykraczać poza granice działki, na której obiekt ma zostać zlokalizowany. Bez zmian pozostaje konieczność sporządzenia projektu budowlanego i dołączenie go do zgłoszenia. Staroście – tak jak dotychczas – przysługiwał będzie 30-dniowy termin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do zgłoszenia.

Przyjęta zmiana zakłada ponadto zniesienie obowiązku załączania do dokumentacji projektowej oświadczeń o zapewnieniu gazu, ciepła, wody i energii oraz o warunkach przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej, w tym dostępu do drogi publicznej, z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich. Eliminuje się również obowiązek zgłaszania odpowiedniemu organowi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co w ocenie inwestorów stanowiło zbędną uciążliwość.

W przypadku inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę – nowelizacja ustawy umożliwiała będzie rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu. Będzie się tak działo w sytuacji, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Nowelizacja stanowi w tym zakresie liberalizację przepisów obecnie obowiązujących, które nakazują wstrzymanie się z rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych do chwili uzyskania przez decyzję o pozwoleniu na budowę klauzuli ostateczności.

Przyjęta ustawa rozszerza również katalog obiektów budowlanych, które będzie można oddać do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do obiektów takich zaliczane będą między innymi obiekty magazynowe, warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, place składowe, postojowe i parkingi, garaże do pięciu stanowisk włącznie, wiaty, budynki kolejowe itp., które w obecnym stanie prawnym mogą zaostać oddane do użytkowania jedynie na podstawie decyzji. Zmieniona ustawa skróci czas oczekiwania na brak sprzeciwu administracji w zakresie powyższego zgłoszenia z 21 na 14 dni.

Istotne znaczenie ma także wprowadzenie zapisów umożliwiających umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonaną samowolę budowlaną, co w obecnie obowiązujących przepisach stanowiło dużą dolegliwość, zwłaszcza w sytuacji osób w trudnej sytuacji finansowej. Podkreślić jednak należy, że dotychczasowe przepisy w zakresie procedury związanej z legalizacją samowoli budowlanej a także zasad ustalania opłaty legalizacyjnej – pozostają bez zmian.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.


Autor artykułu jest członkiem zarządu i specjalistą do spraw prawa administracyjnego w kancelarii KPAiN sp. z o.o. (www.kpain.pl) zajmującej się sprawami administracyjnymi w obszarze nieruchomości.

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: