Przedawnienie opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Opłaty oraz należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej ulegają przedawnieniu. Dotyczy to zarówno przedawnienia prawa do ustalenia opłat i należności jak i przedawnienia płatności tych zobowiązań na skutek upływu czasu do ich ustalenia.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej jest możliwe po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. W odniesieniu do gruntów rolnych decyzję taką wydaje właściwy miejscowo Starosta. W odniesieniu do gruntów leśnych decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wyjątkiem są grunty należące do obszarów parków narodowych – tam […]

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – bardzo często zawyżone

Problem zawyżonych opłat i należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje się być bardzo poważny. Coraz częściej trafiają do nas klienci z decyzjami Starostów, którzy niezgodnie z prawem naliczają zawyżone należności i opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Naruszenia są tak poważne, że mogą stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji już ostatecznych.